Το Καλάθι της Περιφέρειας

Το "Καλάθι Προϊόντων" της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απαρτίζεται από χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής. Ως χαρακτηριστικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θεωρούνται:

  • Τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, τα οποία βασίζονται στην ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής, και
  • Τα συνήθη τοπικά προϊόντα, τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής και των οποίων η ποιότητα, η φήμη και τα λοιπά χαρακτηριστικά αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στην γεωγραφική τους προέλευση (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Τα προϊόντα αυτά προέρχονται είτε από τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, είτε από τον τομέα της Κτηνοτροφίας είτε από τον τομέα της Αλιείας και της Ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά:

  • Συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο της περιοχής
  • Έχουν επαρκή παραγωγή
  • Είναι βιώσιμα επιχειρηματικά και εμπορικά, και
  • Μπορούν να αποτελέσουν την "αιχμή του δόρατος" για την ανάπτυξη και εξωστρέφεια της περιοχής

Τα προϊόντα που πληρούν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και απαρτίζουν το Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιλέχθηκαν μέσα από τη διαβούλευση και την συν-απόφαση μεταξύ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του συνόλου των τοπικών παραγόντων (τοπικές κοινότητες, φορείς, παραγωγοί, δίκτυα διανομής, κλπ.)