Σκοποί

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι κοινωφελείς και η επίτευξη αυτών θα γίνεται χωρίς τη διανομή κερδών στους εταίρους της, τα οποία θα επανεπενδύονται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.
Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων, που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του Αγροτικού και Αγροδιατροφικού Τομέα, όπως αυτό εκάστοτε θα επικαιροποιείται με βάση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη επιχειρεί αφενός μεν να προβάλει και να προωθήσει τα τοπικά αγροτικά και αγροδιατροφικά προϊόντα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές μέσω της ανάπτυξης ή ενίσχυσης υπαρχόντων κοινών και ενιαίων μηχανισμών και πρωτοβουλιών άλλων φορέων (αγρότες, συλλογικοί φορείς, ιδιωτικοί φορείς κλπ), αφετέρου δε να ενισχύσει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα παρέχοντας τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στους απασχολούμενους στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των τοπικών προϊόντων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι :
• Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και Μεσογειακής Διατροφής
• Η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και κατ’ επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας.
• Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
• Η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
• Η προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
• Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας.
• Ενίσχυση δημιουργίας νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα (startups).
• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού/κτηνοτροφικού/αλιευτικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του αγροδιατροφικού και του τομέα εστίασης και τουρισμού της Περιφέρειας
• Η ανάπτυξη και η διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων
• Η διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
• Η εκπαιδευτική υποστήριξη και η αύξηση ευκαιριών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας
• Η ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων
• Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους
• Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
• Η ενεργός συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε Επιχειρησιακές Ομάδες Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την υλοποίηση, μέσω του μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών σχεδίων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργίας, την ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού και την δημιουργία τοπικών αγορών αγροτών (Farmers’ Markets).